АХБ, БХБЯ, ТУН-н төлөөллүүд Өвөрхангай аймгийн удирдлагуудтай хийсэн хурал

БАЙГУУЛЛАГУУД